0%

Dünya bizim etrafımızda dönmüyor. Aksine biz dünya ile beraber döne döne sürüklünüyoruz. Yolun nere gittiğini kimse bilmiyor. Kimse,bir kelebeğin kanat çırpmasının, dünyanın diğer ucunda fırtınalar yarattığını gözlemleyemedi. Kimse geleceği bilmiyor. Sadece geleceğini biliyor. Doğrusu, deterministik bir evrende mi yaşıyoruz, onu da bilmiyoruz. Aslında öğrenmek dediğimiz şey, sadece ne kadar çok şeyi bilmediğimizi öğrenmekten ibaret.

Güçlü olan hayatta kalır ve insan doğaya hükmetmelidir. Bu laflar artık hezeyandan ibaret. Elimizde iki gerçek var. Birincisi, “uyumlu olan hayatta kalır”, güçlü olan değil. Karıncalar güçlü mü? Hayır, uyum ve birliktelik içerisindeler. Dinozorlar da en güçlü hayvanlardı, ama yok oldular. Çünkü uyumsuzlardı. Biz insanlarda ağaçlar,bitkiler ve hayvanlarla uyum içerisinde olduğumuz için hayattayız. Biz ağaçların meyvesini alıp, onların tohumunu ekeriz. İki tarafında kârlı olduğu ilişkidir. İkincisi, insan doğaya hükmedemez, doğaya uyum sağlar. Doğayı, asla yok edemeyeceğiz. Ağaçları kestiğimiz, ozon tabakasını deldiğimiz ve nükleer atık bıraktığımız için o bizi yok edecek. Ve telef olmuş türümüzün mezarının üstünde yeni çiçekler açıp, yeni canlılar gezinecek. (26/7/16)

Savaşlar ve kavgalar bitsin diyorsun. Ama kendi siyasi düşüncende olmayana vatan haini etiketini yapıştırıyorsun. Aynı dinden/mezhepten olmadığın, insanın yaşamaya bile hakkının olmadığını söylüyorsun. Düşün, savaş ve kavga çıkaran kim?Hangi tarafın haklı olduğu seni ilgilendirmez. Yargıç değilsin.Ancak hangi ‘düşünce’ haklı, o seni ilgilendirir. Kimin ne yaptığı da seni ilgilendirmez,şahit değilsin. Ancak “neden yaptığı” seni ilgilendirir.Onun için Sokrates, “Akıllı insanlar düşünceleri tartışır, vasat insanlar olayları tartışır, aptal insanlar insanları tartışır.” der .(25/7/16)

İki tür map fonksiyon vardır:

 • Değerler için map : bir değerin, 2 nokta arasındaki konumu, başka iki nokta arasına oranlar.
 • Diziler için map : bir fonksiyonu bütün dizi elemanlarına uygulayarak yeni dizi oluşturur.

map(değer,başlangıç,bitiş,yenibaşlangıç,yeniBitiş)

değerin, 2 nokta arasındaki konumu, başka iki nokta arasına oranlar

map(2,1,3,2,6) = 4

map(Math.random(),0,1,-25,75) = -25 ve 75 arası rastgele değer

Array.map(fonksiyon)

bir fonksiyonu bütün dizi elemanlarına uygulayarak yeni dizi oluşturur.

[1,2,3,4].map(Math.sqrt) = [1,4,9,16]

1
2
3
4
5
var array = [ 2 , 3 , 5, 6]

var yeniArray = array.map(function(a){ return a*a+1 });

// yeniArray = [5,10,26,37]

C# map fonksiyonu

1
2
3
4
float map(float val, float iMin, float iMax, float oMin, float oMax) {

return (val - iMin) * (oMax - oMin) / (iMax - iMin) + oMin;
}

Bir fonksiyon veya değişken, oluşturulduğu yerin scopeuna dahildir. Kullanıldığı yerin değil.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
var random = function(){
return Math.floor(Math.random()*100);
}
var sagas = [];
var hero = "faruk"+random(); // faruk7

var newSaga = function(){
var foil = "thefoil"+random();
sagas.push(function(){
var deed = "thedeed"+random();
console.log(hero+deed+foil);
});
};

newSaga();
sagas[0](); // faruk7 thefoil2 thedeed1
sagas[0](); // faruk7 thefoil2 thedeed4
newSaga();
sagas[0]();  // faruk7 thefoil2 thedeed5
sagas[1]();  // faruk7 thefoil9 thedeed6
sagas[0]();  // faruk7 thefoil2 thedeed7
sagas[1]();  // faruk7 thefoil9 thedeed8

// burdan anlaşıldığı üzere, bir fonksiyonun scopunu , oluşturulduğu yer belirliyor.
// yani sonrasında kullandıldığı scopre değil

// mesela burdaki foil değeri, ilk defa fonksiyonun tanımlandığı foil değeri
// newsagadan sonra, foil güncellenmiyor, yeni foil oluşuyor.
// sagas[0] eski foil değerini döndürecektir.</pre>

Javascriptte, class(sınıf) yoktur. Onun yeri objeler vardır. Bu objeler class olarakta kullanılabilir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
// Hayvan sınıfı değişkenleri ve constructor
function Hayvan(yaş){
this.yaş = yaş;
console.log("Yeni hayvan");
}

// Hayvan sınıfı metodları
Hayvan.prototype.büyü = function(){
this.yaş++;
}

// Insan sınıfı değişkenleri ve constructor
function Insan(yaş){
Hayvan.call(this,yaş); // super classın constructorünü çağır
console.log("Yeni Insan");
}

// Kalıtım - prototipleri birleştir
Insan.prototype = Object.create(Hayvan.prototype);
Insan.prototype.constructor = Insan;

// Insanı sınıfının kendine özgü metodları
Insan.prototype.konuş = function(){
console.log("Ben "+this.yaş+" yaşıdayım");
}

// Test
var ahmet = new Insan(16);
ahmet.büyü();
ahmet.konuş();
console.log(ahmet)

Object.create fonksiyonu, bir objeyi kopyalamaz, sadece adresleme yaparak , yeni bir obje oluşturur.(delegasyon) Bunun sayesinde, kalıtım yaparken hafıza kullanımını azaltırız.

this deyimiyle javascriptte, sınıfın kendisi kastedilmez. Bir fonksiyonun hangi obje üzerinde çağrıldığı kastedilir. obje.fonksiyon(); yani o fonksiyonun içinde this kullanıldıysa, noktanın solundaki ilk ifade olan obje ,this’e karşılık düşer. Buda javascriptin önemli farklarında biridir.

Bir fonksiyondan sonra call kullanılırak, o fonksiyonundaki this ifadesi, istediğimiz obje ile yer değiştirebiliriz.

1
2
obje1.fonksiyon(); // burda this=obje1
obje2.fonksiyon.call(obje3); // burda this=obje3

İkili bir ağaç yapısıdır. Kök hariç , her düğümün bir ebeveyni vardı. Her ebeveyninde en fazla 2 çocuğu vardı.

2 türü vardır ; Minimum heap, Maximum heap.

Amacı

En yüksek performansta, bir diziden en küçük ve en büyük değerleri teker teker sırasıyla çekebilmektir. Bu dizi, sıralı değildir. Ancak ilk elemanı(kökü) daima en büyük veya en küçük elemandır.

Kuralları

 • Eğer minimum heap ise, ebeveyn çocuklarında daima küçük olmalıdır. Maximum heapde tam tersi geçerlidir.
 • Çocuklar arası ilişki yoktur.
 • Tek indeks sahip düğüm solda, çift indekse sahip düğüm sağdadır. (yani 3>sol; 4>sağ)
 • Ebeveyninin indeksinin 2 katının 1 fazlası sol çocuğun indeksi, 2 katının 2 fazlası sağ çocuğun indeksidir. (2nin sol çocuğu 5, sağ çocuğu 6'tir)
 • Yeni eklenen düğüm, her zaman ağacın en alt sol tarafına eklenir. (Yani dizinin en sağına eklenir)
NOT : Kökün indeksi 0'dır.

p : ebeveyn indeksi
x : herhangi bir düğümün indeksi
sol : sol çocuk indeksi
sağ : sağ çocuk indeksi


sol = 2p+1
sağ = 2
p+2

x%2 = 0 ise => sağdadır.
p = x / 2 - 1
x%2 = 1 ise => soldadır.
p = (x - 1) / 2

Ekleme

 • Değer dizinin sonuna(en sağına), eklenir.
 • Eklenen değer ebeveyni ile kıyaslanır. Ebeveyninden küçük ise, onunla yer değiştiri ve bu işlemin aynısı ebeveynlerininin ebeveynleri ilede yapılır.

Çıkarma

 • Heapda, daima kök değer çıkartılır. Yani dizinin ilk elemanı çıkartılır.
 • Çıkartılan bu değer ile yeni ağaç oluşur.
 • Bu ağaçta kökten başlayan, çocuğu olmayan düğüme kadar, en küçük değere sahip çocuk ile kıyaslanır, eğer en küçük çocuktan büyük ise yer değiştirilir. Yer değiştirilen çocuk ile aynı işlem ağacın o dalı boyunca tekrarlanır.
Bu işlemi yapan, yeni yazdığım bir Heap sınıfı.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
function Heap(sortFunc){
this.nodes = [];
this.sortFunc= sortFunc || function(a,b){return a-b;};

this.func = function(a,b){
return this.sortFunc(a,b) < 0;
}
}Heap.prototype = {
add : function(e){
var x = this.nodes.length;
this.nodes.push(e);
var p = this.parent(x);

// heapify2up
while(this.func(this.nodes[x],this.nodes[p]) && x!=0){
this.nodes[x]=this.nodes[p];
this.nodes[p]=e;

x=p;
e = this.nodes[x];
p=this.parent(x);
}

return this.nodes;

},
get : function(){
var r = this.nodes.shift();

//heapify2down
var x = 0;
var childs = this.childs(x);
var min;
while(childs.length!=0){
min=childs[0];
if(childs.length==2 && !this.func(this.nodes[childs[0]],this.nodes[childs[1]])){
min = childs[1];
}

if(this.func(this.nodes[min],this.nodes[x])){
var temp = this.nodes[x];
this.nodes[x] = this.nodes[min];
this.nodes[min] = temp;
x = min;
childs = this.childs(x);
}
else childs=[]
}
return r;
},
isEmpty : function(){
return this.nodes.length==0;
},
parent : function(x){
if(this.right(x)) return x/2-1;
return (x-1)/2;
},
childs : function(x){
var a = [];
if(this.nodes[2*x+1]){
a.push(2*x+1);
if(this.nodes[2*x+2])
a.push(2*x+2);
}
return a;
},
right : function(x){
return x%2==0;
}
};

Amacı : Bir düğümden, diğer düğüme en az maliyetli çözümü bulmak

Türü : Arama Algoritması, Sezgisel Algoritma (Yapay zeka)

Kâşifleri : Nils Nilsson,Bertram Raphael , Peter E. Hart

Kullanım yerleri :

 • Yol bulma
 • Oyunlarda aktörün hedefe doğru izleyeceği yolların tespiti
 • Gezgin satıcı probleminin çözümü
 • Labirentten en kısa çıkışı bulma
 

f(x) : durum fonksiyonu. Az olması, o durumun daha az maliyetli olduğunu belirtir.

f(x) = g(x) + h(x)

g(x) : Başlangıç durumuna göre maliyetimiz.

h(x) : Bitiş duruma olan sezgisel maliyet.

Algoritma

OPEN -> // fCost'a göre sıralı dizi

OPEN.ekle(başlangıç_düğümü)

DÖNGÜ - OPEN dizi boyutu 0 olmadığı müddetçe
şuanki_düğüm <- OPEN.ilk elemanı
OPEN.sil(şuanki düğüm)
EĞER şuanki_düğüm, hedef düğüm ise
DÖNGÜden çık // HEDEFE ULAŞTI
şuanki_düğüm.closed=true
şuanki_düğüm.gCostHesapla()
komşular = şuanki_düğüm.komşular
DÖNGÜ komşu <- komşular
EĞER komşu.closed ise SONRAKİ_KOMŞUYA_GEÇ
maliyet = şuanki_düğüm.gCost + komşuya_uzaklık
komşu.gCostHesapla()
EĞER komşu.OPENdaDeğilse veya maliyet<komşu.gCost ise
komşu.gCost = maliyet
komşu.hCostHesapla()
komşu.ebeveyn = şuanki_düğüm
EĞER komşu.OPENdaDeğilse
OPEN.ekle(komşu)
OPEN dizi boyutu 0 olduğu için DÖNGÜden çıkıldıysa // HEDEFE ULAŞAMADI

Javascript Kodu

FIND (Yol bulmayı başlat)
RELOAD (Gridi yeniden yükle)
ilk tık -> başlangıç karesi
2. tık -> hedef kare
sonraki tıklar -> engel oluştur

See the Pen A* Algoritması by farukcan (@farukcan) on CodePen.

Bu oyunda YZ, oyuncunun yaptığı hamlenin ardından, kendi yapacağı hamlelerin durum uzayını oluşturup sezgisel fonksiyon ile ileriye yönelik hamleleri bir puan vermektedir. Bunu yaparken, rakibinin bir sonraki hamlesini de göz önüne alır.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

/**
* Created by Faruk Can on 6.4.2016.
*/

var ç = new CanvasRender("canvas1");

var canvasboyut = 500;

var tahta = [
[0,0,0],
[0,0,0],
[0,0,0]
];
// 1 : X
// diğer : O
// 0 : boş// kontrol mekanizması
ç.addClickListener(function(x,y){
console.log(x,y);
});
var hamleyapmakiçinarray = [];
for(var m=0;m<3;m++)
for(var n=0;n<3;n++){
hamleyapmakiçinarray.push({
"height" : canvasboyut/3,
"width" : canvasboyut/3,
"top" : canvasboyut/3*m,
"left" : canvasboyut/3*n
});
}
hamleyapmakiçinarray[0].func = function (){hamleyap(0,0)};
hamleyapmakiçinarray[1].func = function (){hamleyap(0,1)};
hamleyapmakiçinarray[2].func = function (){hamleyap(0,2)};
hamleyapmakiçinarray[3].func = function (){hamleyap(1,0)};
hamleyapmakiçinarray[4].func = function (){hamleyap(1,1)};
hamleyapmakiçinarray[5].func = function (){hamleyap(1,2)};
hamleyapmakiçinarray[6].func = function (){hamleyap(2,0)};
hamleyapmakiçinarray[7].func = function (){hamleyap(2,1)};
hamleyapmakiçinarray[8].func = function (){hamleyap(2,2)};
ç.clickElement = hamleyapmakiçinarray;// ilk durum
var oyunKimde = "X";
var sıra = 0;
tahtayıÇiz();
hamleleriÇiz(true);

function hamleyap(m,n){
if(oyunKimde == "X" && tahta[m][n]==0){
tahta[m][n] = 1;
oyunKimde = "O";
ç.clear();
tahtayıÇiz();
hamleleriÇiz();
sıra++;
if(!oyunsonu())
setTimeout(YZhamleyap,500);
}
}

function oyunsonu(){
if(sıra>8) return beraber();
var taraf = 1;
kontrolEdilecekYerler.forEach(function(yerler){
var kactane1var = 0;
yerler.every(function(y){
var n= (y-1)%3;
var m= Math.floor((y-1)/3);
if(tahta[m][n]*taraf==-1) {
kactane1var=0;
return false;
}
if(tahta[m][n]*taraf==1) kactane1var++;
return true;
});
if(kactane1var==3) {
Xkazandı();
}
});
var taraf = -1;
kontrolEdilecekYerler.forEach(function(yerler){
var kactane1var = 0;
yerler.every(function(y){
var n= (y-1)%3;
var m= Math.floor((y-1)/3);
if(tahta[m][n]*taraf==-1) {
kactane1var=0;
return false;
}
if(tahta[m][n]*taraf==1) kactane1var++;
return true;
});
if(kactane1var==3) {
Okazandı();
}
});

}

function Xkazandı(){
alert("X kazandı");
reload();
}
function Okazandı(){
alert("O kazandı");
reload();
}
function beraber(){
alert("Berabere");
reload();
}

function reload(){
setTimeout(function(){location.reload();},2000);
}


var kontrolEdilecekYerler = [
[1,2,3],
[4,5,6],
[7,8,9],
[1,4,7],
[2,5,8],
[3,6,9],
[1,5,9],
[3,5,7]
];

// # tek taraf sezgisel fonksiyon h2
// -- her satır, sutun ve 2çarpraz için
// --- Eğer -1 varsa : 0 puan
// --- Eğer 1 tane 1 varsa : 1 puan
// --- Eğer 2 tane 1 varsa : 3 puan
// --- Eğer 3 tane 1 varsa : 99 puan
function h2(taraf,durum){
var puan=0;
kontrolEdilecekYerler.forEach(function(yerler){
var kactane1var = 0;
yerler.every(function(y){
var n= (y-1)%3;
var m= Math.floor((y-1)/3);
if(durum[m][n]*taraf==-1) {
kactane1var=0;
return false;
}
if(durum[m][n]*taraf==1) kactane1var++;
return true;
});
if(kactane1var==3) puan+=999;
else if(kactane1var==2) puan+=3;
else puan+=kactane1var;
});
return puan;
}

// rahibin sonraki el en iyi hamlesinin puanını belirle
var h3iterasyon=0;
function h3(taraf,durum){

if(++h3iterasyon==100) return 0;

var olasıHamleler = [];
/*
{
m: (x)
n: (y)
h:(sayı) // hamlenin sezgisel fonksiyon değeri
}
*/
for(var m=0;m<3;m++)
for(var n=0;n<3;n++){
if(durum[m][n]==0){
// boş olan yerlere hamle yapılabilir
var d = JSON.parse(JSON.stringify(durum)) // dunyayı klonla
d[m][n] = taraf; //hamleyi duruma dahil et
olasıHamleler.push(
{
"m" : m,
"n" : n,
"h" : h(taraf,d)
}
);
}
}

// en iyi hamleleri sırala
olasıHamleler.sort(function(a,b){
return b.h - a.h;
});
if(typeof olasıHamleler[0] == "undefined") return 0;
return olasıHamleler[0].h;
}

// # çift taraf sezgisel fonksiyon h
// -- h = h2 - h3
function h(taraf,durum){
return h2(taraf,durum) - h3(-taraf,durum);
}

function YZhamleyap(){

h3iterasyon=0;
sıra++;

var olasıHamleler = [];
/*
{
m: (x)
n: (y)
h:(sayı) // hamlenin sezgisel fonksiyon değeri
}
*/
for(var m=0;m<3;m++)
for(var n=0;n<3;n++){
if(tahta[m][n]==0){
// boş olan yerlere hamle yapılabilir
var durum = JSON.parse(JSON.stringify(tahta)) // dunyayı klonla
durum[m][n] = -1; //hamleyi duruma dahil et
olasıHamleler.push(
{
"m" : m,
"n" : n,
"h" : h(-1,durum)
}
);
}
}

// en iyi hamleleri sırala
olasıHamleler.sort(function(a,b){
return b.h - a.h;
});

tahta[olasıHamleler[0].m][olasıHamleler[0].n] = -1;
console.log(olasıHamleler);
oyunKimde = "X";
ç.clear();
tahtayıÇiz();
hamleleriÇiz(true);
oyunsonu();
}


function tahtayıÇiz(){
// tik tak to tahtası
for(var i=1;i<3;i++){
ç.line(canvasboyut/3*i,20,canvasboyut/3*i,canvasboyut-20);
ç.line(20,canvasboyut/3*i,canvasboyut-20,canvasboyut/3*i);
}

}

function hamleleriÇiz(num){
// tahta üzerinde yazan meretler
var sira = 0;
for(var m=0;m<3;m++)
for(var n=0;n<3;n++){
sira++;
if(tahta[m][n]==0){
if(num){
ç.font(ç.standartFont);
ç.text(sira,canvasboyut/6+canvasboyut/3*n,canvasboyut/6+canvasboyut/3*m);
}
}
else if(tahta[m][n]==1){
ç.font("233px Arial");
ç.text("X",canvasboyut/3*n,canvasboyut/3+canvasboyut/3*m);
}else{
ç.font("213px Arial");
ç.text("O",canvasboyut/3*n,canvasboyut/3+canvasboyut/3*m-5);
}
}


ç.font(ç.standartFont);
}